Godziny Graniczne Wykonywania Przelewów

 

W związku ze zmianą ustawy o usługach płatniczych wchodzącej w życie w dniu 24.10.2012 zostały ustalone godziny graniczne* dotyczące realizacji zleceń płatniczych:

 

  • Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu o następujące godziny graniczne:

                     W tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:

                          - w placówce banku prowadzącej rachunek – do godziny 14:30 lub

                          - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14.30

                     W następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:

                          - w placówce banku prowadzącej rachunek – po godzinie 14:30 lub

                          - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14:30

 

* Godzina podana w regulaminie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze, w celu ich wykonania w danym dniu roboczym.

Realizacja transakcji okazjonalnych

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 116/2023 r. z dnia15.11.2023 r. odstępuje od realizacji transakcji okazjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

                     1) o równowartości 15 000 EUR lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czyli kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

                     2)  które stanowią transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 000 EUR,

zlecanych przez inny podmiot niż osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu.

W przypadku zlecenia realizacji przez bank transakcji okazjonalnej, dane na zleceniu płatniczym (druku "polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej") winny być kompletne, zgodnie z wymogami poszczególnych pól i zawierać:

                          - numer rachunku odbiorcy,

                          - imię i nazwisko zleceniodawcy,

                          - pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,

                          - pełny adres zleceniodawcy (miejscowość/ ulica/numeracja domu/lokalu),

                          - określony tytuł płatności.

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Blik