Udziałowcy

Zostań Udziałowcem Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

Dołącz do grona udziałowców Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, zyskasz cenne doświadczenia poprzez realny wpływ na naszą działalność. Możesz zostać wybrany/a do organów nadzorczych Banku i brać udział w realizacji celów strategicznych i mieć wpływ na rozwój Banku.

 

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim?

Członkiem Banku może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, a także – w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osoby prawnej – nazwę, siedzibę, numer KRS i właściwy sąd rejestrowy, numer REGON.

O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd, podejmując uchwałę w tym przedmiocie, w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.

 

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim uprawnia do:

 • brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grupy Członkowskiej
 • wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 • otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
 • otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 • zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 • zaznajamiania się z treścią uchwał organów Banku, protokołów obrad organów Banku, protokołów lustracji, umów zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 • żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 • udziału w nadwyżce bilansowej,
 • żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

 

Wpisowe i udziały

Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł.

Członek Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim zobowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości 20 % wartości udziału tj. 40,00 zł. oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział.

Członek Banku może posiadać maksymalnie 10 udziałów.

Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

 

Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej.

 

Członkowie Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim są zobowiązani:

 • przestrzegać przepisy prawa, postanowienia statutu i uchwał organów Banku, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach Statutu,
 • troszczyć się o dobro Banku i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku,
 • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Wszyscy Członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów

Szczegółowe informacje w Statucie Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim.

 

Dokumenty do pobrania:
Statut Banku
Deklaracja Członkowska  (obowiązuje wydruk dwustronny).
Deklaracja członkowska dostępna także w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Blik