Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pomoc dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe

Klienci, którzy posiadają kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe w naszym banku i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej pochodzącej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

W ramach FWK można ubiegać się o:

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, w kwocie nie wyższej niż 3 000 zł miesięcznie.

 • promesę udzielenia pożyczki lub pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z  kredytu

W przypadku gdy kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty kredytu hipotecznego, można wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki lub o pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę lub zawrzeć umowę pożyczki, należy przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 120 000 zł.

Kto może skorzystać z FWK ?

Aby otrzymać pomoc finansową, należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 40% dochodów gospodarstwa domowego,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:

1 940 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

1 500 zł - na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Kiedy nie można skorzystać z FWK ?

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę co najmniej jednego kredytobiorcy została wypowiedziana z winy pracownika (kredytobiorcy) w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę,
 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wcześniej wsparcia nie przekroczył łącznie 39 miesięcy,
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

- jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

- posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

- posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

- prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Wsparcie oraz pożyczka z FWK są zwrotne.

Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczka jest zwracana miesięcznie w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 134 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

Jak skorzystać z FWK?

Kredytobiorca może złożyć wniosek w formie:

 • elektronicznej:

- drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane  i podpisanego wniosku wraz z załącznikami, jeśli są wymagane) – na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych banku w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: AE:PL-84670-94205-ESASU-29;

- z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, lub

 • pisemnej – w oddziale Banku bądź przesyłką pocztową na adres oddziału Banku.

 

Wniosek o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

 

 

Zobacz także:

Profil Zaufany, Moje ID

Konto Brawo

Blik